Rapporter

En brukarrevision är en oberoende utvärdering som görs för att utveckla och förbättra vård, omsorg och andra typer av verksamheter utifrån ett brukarperspektiv.

Våra brukarrevisioner

BRiU startade 2013 och har drygt 20 utbildade brukarrevisorer som jobbar på längre och kortare uppdrag. BRiU har ett tätt samarbete med det arbetsintegrerande sociala företaget Initcia, Studieförbundet Vuxenskolan och Region Uppsala.

Våra brukarrevisioner

BRiU startade 2013 och har drygt 20 utbildade brukarrevisorer som jobbar på längre och kortare uppdrag. BRiU har ett tätt samarbete med det arbetsintegrerande sociala företaget Initcia, Studieförbundet Vuxenskolan och Region Uppsala.

2020

Statsbidraget psykisk hälsa

 

På uppdrag hälsa, stöd, vård och omsorg, HSVO som är ett samarbete mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län.

Syftet med brukarrevisionen är att undersöka Region Uppsalas och Uppsala läns arbete med statsbidraget för psykisk hälsa utifrån ett brukar- och delaktighetsperspektiv. Syftet är också att ta fram ett underlag som HSVO kan använda i sitt fortsatta arbete med brukardelaktighet i denna satsning och i det övergripande arbetet för att stärka brukardelaktigheten inom Uppsala län.

2020

Östhammars kommunala pensionärsråd och råd för funktionsnedsatta

På uppdrag av Utvecklingsenheten Socialförvaltningen Östhammars Kommun

Brukarrevisionsbyrån har fått i uppdrag av Östhammars kommun att utvärdera hur Kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF) fungerar. Uppdraget är att ta reda på hur föreningar upplever att rådet fungerar samt få förslag på hur rådet skulle kunna utvecklas.

2019

Affektiv mottagning 2 akademiska sjukhuset uppsala

Linus Frost, Biträdande avdelningschef på Affektiv mottagning 2

Uppdragsbeskrivningen för denna brukarrevision är att genomföra en brukarrevision med patienter som har kontakt med mottagningens team för bipolär sjukdom samt personlighetssyndrom. Uppdragsgivaren önskar få ett följande frågeställning besvarad: ”Hur upplever patienterna vården på Affektiv mottagning 2?”

2019

Vård- och stödsamordning (VOSS) vid psykiatrin

På uppdrag av operativa styrgruppen genom Sussanne Söderberg

Syftet är att genomföra en brukarrevision om Vård- och stödsamordning (VOSS) på uppdrag av psykiatrin, Akademiska sjukhuset. Avsikten har varit att belysa brukarnas syn på VOSS samt se om det finns möjligheter att förbättra och utveckla densamma. Uppdragsgivaren önskar till exempel få följande frågeställningar besvarade:
– Hur upplever brukarna VOSS-insatsen?

2019

Personligt ombud, Uppsala län

På uppdrag av Uppsala kommun, Enköping kommun, Håbo kommun, Östhammar kommun

Uppdragsgivarna vill få reda på om verksamheten arbetar enligt de uppdrag som Personligt ombud (PO) har. Deras konkreta fråga är om personerna upplever att deras livssituation har förbättrats sedan de fått stöd av ett personligt ombud. De vill också veta om klienterna upplever att de har varit delaktiga i processen och om bemötandet varit gott. Vi vill redovisa informanternas upplevelse av att ha kontakt med PO.

”Det bästa med det tycker jag är att vi träffats, både samordnare och boendestöd. Det är bra att alla är på samma ställe.”

En informant svarar på frågan om samordningen mellan kommun och Region Uppsala fungerade bra eller någorlunda bra